Immunglobulin E (IgE) og revmatisk sykdom

Share Button
IgE og revmatisk sykdom

Høy IgE i blod forekommer ved allergier, infeksjon med parasitter, noen revmatiske sykdommer med flere

Immunglobulin E (IgE) -forhøyelse i blodet

Definisjon

Økt IgE verdier i blodet forekommer ved enkelte revmatiske vaskulitt-sykdommer, men er vanligst relatert til andre tilstander. IgE tilhører immunglobulinene (IgG, IgM, IgA, IgE) som er en del av vårt immunsystem. IgE beskytter oss mot parasitter, særlig parasittiske innvollsormer (rundorm og bendelorm i Norge, hakeorm, piskeorm og strongyloides i tropiske og sub-tropiske strøk). Ved slik parasittinfeksjon, som kan være kronisk, stiger IgE i blodet. Også ved type 1- allergier/hypersensitivitet utløses IgE produksjon som igjen frisetter histaminer, cytokiner og andre stoffer som medfører raskt innsettende hevelser, utslett, kløe og andre allergiske symptomer.

Informasjonen her relateres til «Total IgE» som kan måles i blodprøve. Ved testing av spesielle allergier (for eksempel mot definerte matvarer) benyttes ofte «spesifikke IgE-tester» som ikke omtales.

Diagnose

Forhøyet IgE er ingen sykdom, men forekommer ved en rekke tilstander som kan hovedsakelig deles inn i

 • Allergier
 • Parasitt-infeksjoner
 • Andre

IgE og revmatisk sykdom

Kawasaki’s sykdom

 • Barn med høy og vedvarende feber, røde øyne (bilateral konjunktival inflammasjon, uveit), hovne, røde lepper og tunge (jordbærtunge), hovne lymfeknuter

Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA), Churg-Strauss vaskulitt

 • Astma, eosinofili (>10% i perifert blod, mononevritt, lungeinfiltater, vaskulitt på biopsi

Allergier med forhøyet IgE

Atopisk eksem (atopisk dermatitt)

 • Kløende, kronisk eksem. Ofte uten kjent allergi. Særlig barn kan ha svært høye IgE nivå i blod

Allergisk rhinitt (høysnue)

 • Oftest sesong-relatert. Ikke alle har forhøyet IgE

Allergisk bronkopulmonal aspergillose

 • Typisk ved astma og ved cystisk fibrose. Aspergillus fumigatus som er en vanlig sopp-art i våre omgivelser, forårsaker immunologisk skade i lungene. IgE-nivået kan korrelere med forløpet og behandlingen.

Astma

 • Forhøyet IgE er vanlig og korrelerer ofte med alvorlighetsgraden av lungesykdommen (lungefunksjonsmålinger)

Urtikaria (Elveblest), kronisk. Forekommer over mer enn 6 uker uten kjent årsak.

Parasitt-Infeksjoner

Rundorm (ascarisis)

 • De fleste infiserte har ingen spesielle plager
 • Feber og litt påvirket lungefunksjon kan være tidlige symptomer, oppblåst mage, magesmerter og diare er vanlig etter hvert, særlig blant barn. Noen får vekttap.
 • Noen infiserte utvikler allergier, blant annet mot reker og midd
 • Påvises tilfeldig i avføring, ved å lete etter egg i avføring, ved røntgen av tarmen eller larver i slim fra lungene

Bendelorm (cestodadiasis)

 • Sjelden i Norge, finnes i forskjellig typer
 • De fleste infiserte har ingen spesielle symptomer, men magesmerter, diare, hodepine og vekttap forekommer
 • Diagnose ved avføringsprøve

Parasitter i tropiske og sub-tropiske strøk

Strongyloides (rundorm)

Schistosomasisais, bilhardzia, sneglefeber

Ancylostomiasis, hakeorm-infeksjon

 • Smitte ved å gå barfot (i tropiske strøk)
 • Kløende sår på føtter, men larvene kan også vandre gjennom huden, via lungene og via spiserør til tarmene.

Capillariasis

 • Capillaria philippines forekommer i Asia og Nord-Afrika. Angriper tarmslimhinnen
 • Capillaria hepatica. Spres via rotter (rattus norvegicus), sjelden sykdom som kan forekomme i alle strøk. De fleste tilfeller beskrevet blant barn. Medfører alvorlig leversvikt.

Toxocariasis

 • Forekommer i alle strøk, men vanligst på Bali, St Lucia, Nepal og Columbia
 • Katter, hunder, rev og andre dyr er smittebærere
 • Ulike former. Kan forårsake blidhet, revmatiske smerter, nevrologiske symptomer og astma

Andre sykdommer med forhøyet IgE i blodet

Hyper-IgE syndrom (Jobs syndrom)

 • Genetisk betinget av mutasjoner I STAT3 genet (Ref: Freeman AF, 2008)
 • Utslett, høy IgE i blod, residiverende infeksjoner i hud og lunger

IgE myelom

 • Kreftsykdom som utgår fra immunglobulin produserende plasmaceller (en type hvite blodlegemer). IgG- myelom er vanligste type. IgE-myelom mest sjelden.

Wiskott-Aldrich syndrom

 • Genetisk x-kromosomal resessiv sykdom som bare affiserer gutter/menn
 • Eksem, forhøyet IgE, lave trombocytter og blødninger (også fra tarmen), nedsatt immunforsvar.

DiGeorge syndrom

 • Genetisk tilstand med alvorlige og milde tilfeller av medfødt hjertefeil, ansiktsanomalier, ganespalte, thymus-aplasi, hypokalsemi/hypoparathyreoidisme

Omenn syndrom

 • Genetisk sykdom med nedsatt immunsystem og erytrodermi (rød hud) hos spebarn

Nezelof syndrom (Thymusaplasi)

 • Alvorlig nedsatt immunforsvar

(Kronisk granulomatøs sykdom, Chronic granulomatous disease (CGD))

 • Ofte medfødt genetisk tilstand med nedsatt resistens mot infeksjoner.
 • Multiple granulomer i ulike organer påvises ved biopsi

Lepra infeksjon

 • Infeksjon med mycobacterium leprae
 • Halvparten av verdens lepra-infeksjoner er i India
 • Mange år asymptomatisk. Deretter granulomer i nerver, hud, luftveier og øyne

Behandling

IgE-relatert forhøyelse forårsaket av parasitter og andre infeksjoner behandles med parasitt-midler som mebendazol (Vermox) mot spolorm og bendelorm i tillegg til generelle tiltak.

Ved allergiske sykdommer der H1-antihistaminer (Aerius og andre) lave-moderate doser prednisolon ikke er tilstrekkelig, kan et biologisk legemiddel i form av omalizumab (Xolair) være aktuelt.

Litteratur

Denne siden har hatt 29 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden