Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), Moschcowictz syndrom 4.5/5 (2)

Share Button
TTP

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura (TTP) med multiple små blødninger i huden. Gonzales-Mesa E, 2015. CC BY 2.0

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP, Moschcowictz syndrom) ICD-10 M31.1

Stikkord

Hodepine, lavt antall blodplater (trombocytopeni), små blodpropper (mikroembolier), antistoff ADAMTS13

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) og atypisk HUS (aHUS) er beskrevet her

Definisjon

Trombotisk trombocytopenisk purpura er sjelden, men alvorlig sykdom i blodets koagulasjonssystem (på grunn av redusert funksjon i ADMATS13. Det dannes mikroskopiske blodpropper (tromber) i blodet og blodåreveggene. Blodproppene kan vandre til nyrer, hud, hjertet og hjernen (trombotisk mikro-angiopati). I tillegg skades blodplatene og synker i antall, slik at små punktformede blødninger i huden (purpura) oppstår. Også røde blodlegemer kan skades (hemolyse/hemolytisk anemi).

Når tromber er hovedproblem og nyrene er lite påvirket (sjelden), oppfattes tilstanden som klassisk TTP. Når nyresvikt er dominerende brukes gjerne HUS -diagnosen (særlig blant barn med utløsende, blodig gastroenteritt (E. coli O157:H7). Klinisk overlapp mellom tilstandene: TTP-HUS.

Sykdomsårsak

 • Blant voksne er årsaken er en autoimmun prosess der det dannes antistoff mot ADAMTS13 (immunologisk TTP)
 • Hos barn forekommer en genetisk/arvelig form (kongenital / genetisk TTP) med lav ADAMTS13, men uten antistoffer (Upshaw-Schulman syndrom) (referanse von Krogh AS, Tidsskr nor legefor, 2016).
 • I begge formene for TTP oppstår skade i små blodårers endotel. Dette medfører fibrinnedslag og trombocytt-aggregasjon som igjen skader passerende erytrocytter. Disse røde blodlegemene fragmenterer (schistocytter) og ødelegges (hemolytisk anemi)

Idiopatisk form (kongenital /genetisk trombotisk trombocytopenisk purpura, Upshaw-Schülman syndrom/Furlan-Tsai)

 • Arvelig mangel av enzymet ADAMTS13
 • ADAM13 kan måles med redusert aktivitet hos de aller fleste
  • Enzymaktivitet <10% tilsvarer alvorlig form, 10-50% er uspesifikt funn og >50% er normalt
  • Ikke inhiberende antistoff

Sekundær / immunologisk TTP

 • Disponerende faktorer er
  • Kreft-sykdom
  • Benmargs-transplantasjon
  • Svangerskap
  • Medikamenter
   • Acyklovir (mot virussykdom)
   • Quinine (et antimalariamiddel)
   • Platehemmer (ticlopidine, clopidogrel, prasugrel)
   • Immundempende (ciclosporin, takrolimus, interferon-alfa)
  • Enkelte vaksiner
   • AstraZeneca vaksinen mot Covid-19 / koronavirus (Vaxzeria) settes i sammenheng med enkelte tilfeller vaksineutløst immunologisk TTP. Påfallende i publiserte tilfeller (april 2021) er  antistoff mot trombocytt faktor 4–polyanion kompleks, mens ADAMTS13 som ble analysert i ett av tilfellene var normal (Schultz NH, 2021)
  • HIV infeksjon
  • Stills sykdom hos voksne (Adult Stills)
 • Blant barn er tarm-infeksjon med E. coli O157:H7 assosiert med HUS (magesmerter, oppkast, diaré, neutrofili)

Symptomer

 • Hodepine
 • Blødninger under huden (purpura, ekkymoser) og fra nese og tannkjøtt
 • Nyresvikt
 • Nevrologiske, fluktuerende symptomer (hodepine, hallusinasjoner, TIA, slag)
 • Feber (sjelden)

Undersøkelsesfunn

 • Fallende antall blodplater (trombocytopeni)
 • Hemolytisk anemi (fallende hemoglobin, frysninger), haptoglobin er lav
 • LD (laktatdehydrogenase) er svært høy (parameter for behandlingsrespons)
 • Antall hvite blodlegemer er vanligvis normal
 • Blodutstryk: fragmenterte erytrocytter (schistocytter). Schistocytter forekommer også ved andre tilstander og blant friske, men i lavt antall (<1% av erytrocyttene, mot gjennomsnittlig 8% ved TTP-HUS)
 • ADAMTS13-protein
  • Opprinnelig beskrevet ved den genetiske formen (se ovenfor)
 • ADAMTS13-protein og ADAMTS13 antistoff
 • Purpura, ekkymoser
 • Redusert nyrefunksjon
  • Lav  proteinuri (1-2 g/d)
  • Biopsi: mikroangiopati
  • Talevansker, forbigående lammelser, parestesier
  • Forbigående redusert blod-gjennomstrømning også til hender og/eller føtter

Diagnostiske kriterier: for TTP: Kliniske funn + trombocytopeni + mikro-angiopatisk hemolytisk anemi uten annen åpenbar årsak

Schistocytter

Blodutstryk med Schistocytter (piler) ved TTP og mikroskopisk hemolytisk anemi, utløst av et antibiotikum (moxifloxasin). Surana SP, 2012. CC BY 3.0

Differensialdiagnoser

Behandlingsmuligheter

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden