Trombotisk trombocytopenisk prupura (TTP), Moschcowictz syndrom

Share Button

Purpura

Foto:Hektor [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Trombotisk trombocytopenisk prupura (TTP, Moschcowictz syndrom) ICD-10 M31.1

Stikkord

Hodepine, lave trombocytter, mikroembolier, antistoff ADAMTS13

Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) og atypisk HUS (aHUS) er beskrevet her

Definisjon

Sjeldne, men alvorlige sykdommer i blodets koagulasjonssystem (på grunn av rdusert funksjon i ADMAT13) slik at det dannes mikroskopiske blodpropper (tromber). Blodproppene kan vandre til nyrer, hjertet og hjernen. Røde blodlegemer destrueres (hemolyse).

Når tromber er hovedproblem og nyreaffeksjonen minimal (sjelden), oppfattes tilstanden som klassisk TTP. Der nyresvikt er dominerende brukes gjerne HUS – diagnosen (særlig blant barn med utløsende, blodig gastroenteritt (E.coli O157:H7). Klinisk overlapp mellom tilstandene: TTP-HUS.

Sykdomsårsak

Autoimmun prosess (antistoff mot ADAMTS13). Genetisk form forekommer (kongenital trombotisk trombocytopenisk purpura) med lav ADAMTS13, men ikke antistoffer (Upshaw-Schulman syndrom) (Ref von Krogh AS,Tidsskr nor legefor, 2016). Av ukjent årsak oppstår skade i små blodårers endotel. Dette medfører fibrinnedslag og trombocyttaggregasjon som igjen skader passerende erythrocytter. Disse røde blodlegemene fragmenterer (schistocytter) og ødelegges (hemolyttisk anemi).

Idiopatisk form (kongenital trombotisk trombocytopenisk purpura, Upshaw-Schülman syndrom/Furlan-Tsai)

 • Arvelig mangel av enzymet ADAMTS13
 • ADAM13 kan måles med redusert aktivitet hos de aller fleste
  • Enzymaktivitet <10% tilsvarer alvorlig form, 10-50% er uspesifikt funn og >50% er normalt
  • Ikke inhiberende antistoff

Sekundær TTP

 • Disponerende faktorer er
  • Kreftsykdom
  • Benmargstransplantasjon
  • Svangerskap
  • Medikamenter
   • Acyklovir (mot virussykdom)
   • Quinine (et antimalariamiddel)
   • Platehemmere (ticlopidine, clopidogrel, prasugrel)
   • Immundempende (ciclosporin, tacrolimus, interferon-alfa)
 • HIV infeksjon
 • Blant barn er tarminfeksjon med E.coli O157:H7 assosiert med HUS (magesmerter, oppkast, diaré, neutrofili)

Symptomer

 • Hodepine
 • Blødninger under huden (purpura, ekkymoser) og fra nese og tannkjøtt
 • Nyresvikt
 • Nevrologiske, fluktuerende symptomer (hodepine, hallusinasjoner, TIA, slag)
 • Feber (sjelden)

Undersøkelsesfunn

 • Fallende antall blodplater (trombocytopeni)
 • Hemolytisk anemi (fallende hemoglobin, frysninger), haptoglobin er lav
 • LD (laktatdehydrogenase) er svært høy (parameter for behandlingsrespons)
 • Blodutstryk: fragmenterte erytrocytter (schistocytter). Schistocytter forekommer også ved andre tilstander og blant friske, men i lavt antall (<1% av erytrocyttene, mot gjennomsnittlig 8% ved TTP-HUS)
 • ADAMTS13-protein
  • Opprinnelig beskrevet ved den genetiske formen (se ovenfor)
 • ADAMTS13-protein og ADAMTS13 antistoff
  • Ved autoimmun TTP
  • (pr 2018: Sendeprøve til Klinisk kjemi, SUS Malmø)
 • Purpura, ekkymoser
 • Redusert nyrefunksjon
  • Lavgradig  proteinuri (1-2g/d)
  • Biopsi: mikroangiopati
  • Talevansker, forbigående lammelser, parestesier
  • Forbigående redusert blodgjennomstrømning også til hender og/eller føtter

Diagnostiske kriterier: for TTP: Kliniske funn + trombocytopeni + mikroangiopatisk hemolytisk anemi uten annen åpenbar årsak

 

Differensialdiagnoser

Behandlingsmuligheter

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden