DADA2 og Juvenil Polyarteritis nodosa (jPAN) 4/5 (1)

Share Button
DADA2
DADA2 med marmorering / livedo retikularis i huden. Carosi C, 2016CC BY 4.0

Definisjon

Deficiency of Denosine Deaminase 2 (DADA2) begynner oftest i barnealder og har i mange tilfeller vist seg å være identisk med «Juvenil polyarteritis nodosa». Det gjelder spesielt familiær tilfeller og de med tidlig sykdomsdebut. Behandlingen kan være forskjellig mellom DADA2 og juvenil polyarteritis nodosa, fordi DADA 2 kan behandles biologisk med TNF-hemmer, mens man ved polyarteris nodosa foretrekker andre immundempende legemidler (referanse: Huang Z, 2020). DADA2 klassifiseres blant autoinflammatoriske sykdommer (hos barn) og har likhetstrekk med Sneddons syndrom hos voksne.

Symptomer

Kjennetegn på PAN både hos voksne og barn er påvirket allmenntilstand med feber, kvalme, utmattelse og vekttap. Neurologiske manifestasjoner ved klassisk PAN angriper særlig perifere nerver (i armer og ben) i form av mononevritis multipleks, polynevritt og perifer nevropati, mens hjernen (CNS) angripes ved DADA2 i form av slag eller hjerneblødning. Også hudforandringer med marmorering/livedo er vanlig ved DADA2. Knuter under huden, røde punkter/purpura, og sår i huden/ulcerasjoner og vevsdød/nekroser ses hos mer enn 50% ved PAN. Også magesmerter og nyresykdom med blodtrykksstigning ses ofte ved PAN. Imidlertid er nyrebetennelse i form av glomerulonefritt (i vevsprøve) mer typisk for vaskulitt-sykdommene granulomatose med polyangitt (GPA) og mikroskopisk polyangiitt (MPA).

De fleste med DADA2 har feber-episoder uten at infeksjon eller annen årsak er påvist. Huden kan være påfallende marmorert og noen har merket knuter under huden (subkutane noduli). Muskelsmerter forekommer. Hjerneslag i ung alder er typisk. 

Sammenligning av symptomer og funn mellom Polyarteritis nodosa (PAN) hos voksne, PAN hos barn og DADA2 (referanse: Huang Z, 2020):

Voksne med PANBarn med PANDADA2
Gjennomsnittsalder ved diagnose (år)5095
Kvinner (%)355050
Kliniske funn
 Tilbakevendende feber (%)608070
 Muskel-/ leddsmerter (%)607050
 Marmorering i huden/Livedo (%)205070
 Vaskulitt i huden (%)609080
 Neurologiske manifestasjoner (%)603060
  Hjernen involvert (%)102060
  Perifere nerver involvert (%)702020
 Mage-tarm manifestationer (%)304040
 Nyre manifestationer (%)404020
 Høyt blodtrykk (%)403020

Undersøkelser

Sykehistorien bør omfatte aktuelle symptomer (se ovenfor) og om det er lignende i nærmeste familie.

Klinisk undersøkelse kan avdekke marmorering i huden (Livedo retikularis) og knuter påvises i noen tilfeller. 

Blodprøver viser oftest forhøyede betennelses-prøver (CRP, SR). Ved PAN ses ofte mild anemi (lav blodprosent), økt antall hvite blodlegemer og blodplater (leukocytose og trombocytose). Ved DADA2 kan en se anemi, lavt antall hvite blodlegemer i form av neutropeni og lymfopeni og trombocytopeni. Noen har også lave nivå av immunglobuliner (IgA, IgG, IgM). DADA2 kan diagnostiseres enten ved genetisk test på ADA2/CERC-1 mutasjon eller ved å påvise redusert ADA2 enzym funksjon i blodet.

Bildediagnostikk med MR- undersøkelser kan vise et myositt/dermatomyositt-lignende bilde). Ved mistanke om blodpropp med utredning med ultralyd av blodårer og CT av lunger gjøres. 

Differensialdiagnoser

Behandling

DADA2 har vist seg ofte å kunne behandles effektivt med biologiske legemidler i form av TNF-hemmere. Juvenil PAN derimot behandles ofte med klassiske immundempende legemidler som omfatter cyclofosfamid (Sendoxan), azathioprin (Imurel), mykofenolat mofetil (CellCept), metotreksat and ciclosporin (Sandimmun).

Litteratur


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden