IgG4 sykdommer (detaljert formasjon)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

IgG4 relaterte sykdommer (Hyper-IgG4 sykdommer) ICD-10 M35.5

Spesiell informasjon (for helsepersonell)

Innhold

Definisjon og kjennetegn

IgG4-relatert sykdom er en residiverende immun-mediert fibroinflammatorisk tilstand som danner vevsdestruerende, indurerte benigne tumorer i ulike vev. Økt mengde IgG4 i serum kan påvises hos 60-70% i aktiv sykdomsfase (Ref Deshpande V, 2012)

Forekomst

Sykdomsforekomsten i befolkningen er ennå ukjent. Ca 5% av befolkningen har forhøyet immunglobulin IgG4 i blodserum som er uten  betydning for helsen hos de aller fleste. Økt IgG4 forekommer også ved infeksjoner, autoimmune sykdommer og kreft. Menn, oftest middelaldrende (50-60 år), angripes 5 ganger hyppigere enn kvinner

Kliniske kjennetegn

IgG4 relatert sykdom kan affisere nesten et hvert organ og sykdomsbildet er derfor forskjellig. Enkelte kjennetegnetegn går imildertid igjen: Fibrøs, hard hevelse i angrepet organ slik som spyttkjertler (parotis: Mikulicz syndrom, submandibularis: Küttener), hovedpulsåren (aorta), bukspyttkjertel (pancreas), nyre, bukveggen (retroperitoneal fibrose), i nese/gane/øye, hypofyse og hjernehinne (meningier) (Ref Kamishawa T, 2014).

Sykdomsårsak

Ukjent, men når sykdommen er startet, infiltrerer IgG4-positive plasmaceller ulike vev

Blodprøver

 • Oftest høy serum IgG4 > 2,8 g/L (referanseområde 0,03-2,010 g/L)
  • Svært høye nivå er mest typisk
 • Noen kan ha normale IgG4 nivåer i serum, men forhøyet IgG4 i vev (biopsi) forventes å foreligge når sykdommen er aktiv
 • Høy IgG4/IgG ratio i serum. Normalt utgjør IgG4 mindre enn 5 % av alt IgG (ref. 6,1-15,7g/L). IgG4utgjør > 10% av IgG totalt i serum
 • Måling av plasmablaster (umodne plasmaceller) (i antall pr ml) ved Immunologisk lab, OUS (flow-cytometrisk analyse av B-celle populasjonen). Angi IgG4 relatert sykdom under “Kliniske opplysninger”.
  • Mer enn 900 plasmablaster/ml tyder på IgG4 relatert sykdom, men er ikke diagnostisk alene. Referanseverdier fra friske kontroller: median 94, range 1-653/mL.
 • Ikke nødvendigvis høy SR eller CRP
 • Ikke spesielle utslag i antistoffprøver
 • Mer om Immunglobuliner her

Biopsi/vevesprøver

 • “Storiform” (ekehjul-formet”) -fibrose
 • Lymfoplasmatiske, tette celleinfiltrater med økt andel IgG4+ plasma celler uten granulomer eller nekrotiserende vaskulitt
 • Oblitererende flebitt (veneaffeksjon)
 • Lett økt antall eosinofile
 • IgG4 utgjør ved IgG4 sykdom >40% av totalt IgG, men ulikt i ulike organer.
 • I enkelte tilfeller påvises ikke økt IgG4, muligens fordi sykdommen er i en mindre aktiv fase eller på grunn av behandlingsrespons.
 •  Vevsprøve er viktig for diagnosen (Ref: Deshpande V, 2012)

Sykdomsutvikling (patogenese)

Infiltrasjon av IgG4-positive plasmaceller og T-lymfocytter i ulike organer. Fører til vevsfibrose, infiltrerende eosinofile celler og oblitererende flebitt. Sklerose beskriver hardheten i affisert organ forårsaket av kollagenavleiring.

Sykdommer som kan være relaterte til høyt IgG4 nivå i serum eller vev

 • Idiopatisk abdominal aortaaneurisme

 • Periaortitt

  • Fibrinøst inflammatorisk vev rundt store arterier. Hos ca 40% påvises høy IgG4 i serum. Oftest abdominalaorta og arteriae iliaca communes. Utvikling til retroperitoneal fibrose forekommer
 • Inflammatorisk pseudotumor i lunge

  • Etiologi: Ukjent
  • Prevalens/Insidens: Sjelden. Flest beskrivelser fra Asia. Begge kjønn, men hyppigst hos eldre menn
  • Klinikk: Kan ramme ett organ (lunge), men oftest flere (eks autoimmun pankreatitt + en eller flere andre skleroserende tilstander).
  • Godartet Lungetumor
  • Lab: Økt IgG4 i serum og økt IgG4/IgG-ratio. Hypokomplemetemi med redusert C4 forekommer (ofte da økt IgG1)
 • Skleroserende mediastinitt (Mediastinal fibrose)

  • (Isolert: ”Idiopatisk isolert mediastinal fibrose” som er ekstremt sjelden) eller sammen med retroperitoneal fibrose
  • Symptomer og funn: Generelt nedsatt almenntilstand og høye inflammasjonsparametere
  • Diagnose: HRCT av lunger
  • Biopsi vil vise store, fortykkede lag av kollagen evt også inflammatoriske celler i periferien
 • Retroperitoneal fibrose

  • Medfører ofte avklemning av uretre og dermed urologisk utredning
  • Aldersgruppen 0-60 år. 80% rapporterer smerte til flanke,abdomer eller korsrygg
  • Diagnose ved angiografisk påvist periaorta fortykkelse
  • Differensialdiagnose: Aterosklerose, Kjempecellearteritt og Takayasus arteritt (fortykkelse av selve karveggen og andre predilekssjonssteder som aortabue og dens grener)

Eksokrine kjertler (inklusiv spyttkjertler)

 • Hevelse i øye (lakrimal-), submandibular– og parotisglandler. Histologisk massiv inflitrasjon av mononucleære celler

Gastrointestinale IgG4 relaterte sykdommer

Andre IgG 4 relaterte sykdommer

Kriterier for diagnose

Feil diagnose (lignende tilstander/ differensial diagnoser)

Forskjell fra Sjøgrens syndrom

IgG4-relatert sykdom:

  1. Prevalens lik for menn og kvinner (Sjøgrens er mye vanligere blant kvinner (10:1)
  2. Ikke abnorm tretthet
  3. Betydelig forstørret tåre- og spyttkjertler, men mild mundtørrhet (xerostomi) og øyetørrhet (xerophalmi).
  4. Oftere komplikasjoner som autoimmun pancreatitt
  5. Økt nivå av IgG4 og IgG4+plasmacelleinfiltrasjon
  6. Ikke økt aSSA/B antistoff i blodprøve
  7. Bedre steroidrespons sammenlignet med Sjøgrens
  8. Histologiske forskjeller: IgG4+ plasmacelleinfiltrasjon er ikke typisk for SS.
  9. IgG4 responderer bra på steroider (ikke Sjøgrens)

Behandling

 • Perorale kortikosteroider (initialt Prednisolon 30mg/dag – 0,6mg/kg/dag med reduksjon over 3-6 måneder til 5 mg/d) har god effekt hos de fleste.
 • Plasmablast-nivået kan følges og brukes som mål på behandlingsresons
 • Ved residiv er supplerende immundempende behandling aktuelt

Prognose

Residiv kommer oftest i tidligere affisert organ. Ingen langtidsstudier foreligger. Malignt lymfom ved dakryoadenitt og cancer pancreatis etter autoimmun pankreatitt er rapportert.

Litteratur

Pasientinformasjon her

Palm