IgG4 sykdommer (detaljert formasjon)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

IgG4 relaterte sykdommer (Hyper-IgG4 sykdommer) ICD-10 M35.5

Spesiell informasjon (for helsepersonell)

Innhold

Definisjon og kjennetegn

IgG4-relatert sykdom er en residiverende immun-mediert fibroinflammatorisk tilstand som danner vevsdestruerende, indurerte benigne tumorer i ulike vev. Økt mengde IgG4 i serum kan påvises hos 60-70% i aktiv sykdomsfase (Ref Deshpande V, 2012)

Forekomst

Sykdomsforekomsten i befolkningen er ennå ukjent. Ca 5% av befolkningen har forhøyet immunglobulin IgG4 i blodserum som er uten  betydning for helsen hos de aller fleste. Økt IgG4 forekommer også ved infeksjoner, autoimmune sykdommer og kreft. Menn, oftest middelaldrende (50-60 år), angripes 5 ganger hyppigere enn kvinner

Kliniske kjennetegn

IgG4 relatert sykdom kan affisere nesten et hvert organ og sykdomsbildet er derfor forskjellig. Enkelte kjennetegnetegn går imildertid igjen: Fibrøs, hard hevelse i angrepet organ slik som spyttkjertler (parotis: Mikulicz syndrom, submandibularis: Küttener), hovedpulsåren (aorta), bukspyttkjertel (pancreas), nyre, bukveggen (retroperitoneal fibrose), i nese/gane/øye, hypofyse og hjernehinne (meningier) (Ref Kamishawa T, 2014).

Sykdomsårsak

Ukjent, men når sykdommen er startet, infiltrerer IgG4-positive plasmaceller ulike vev

Blodprøver

 • Oftest høy serum IgG4 > 2,8 g/L (referanseområde 0,03-2,010 g/L)
  • Svært høye nivå er mest typisk
 • Noen kan ha normale IgG4 nivåer i serum, men forhøyet IgG4 i vev (biopsi) forventes å foreligge når sykdommen er aktiv
 • Høy IgG4/IgG ratio i serum. Normalt utgjør IgG4 mindre enn 5 % av alt IgG (ref. 6,1-15,7g/L). IgG4utgjør > 10% av IgG totalt i serum
 • Måling av plasmablaster (umodne plasmaceller) (i antall pr ml) ved Immunologisk lab, OUS (flow-cytometrisk analyse av B-celle populasjonen). Angi IgG4 relatert sykdom under “Kliniske opplysninger”.
  • Mer enn 900 plasmablaster/ml tyder på IgG4 relatert sykdom, men er ikke diagnostisk alene. Referanseverdier fra friske kontroller: median 94, range 1-653/mL.
 • Ikke nødvendigvis høy SR eller CRP
 • Ikke spesielle utslag i antistoffprøver
 • Mer om Immunglobuliner her

Biopsi/vevesprøver

 • “Storiform” (ekehjul-formet”) -fibrose
 • Lymfoplasmatiske, tette celleinfiltrater med økt andel IgG4+ plasma celler uten granulomer eller nekrotiserende vaskulitt
 • Oblitererende flebitt (veneaffeksjon)
 • Lett økt antall eosinofile
 • IgG4 utgjør ved IgG4 sykdom >40% av totalt IgG, men ulikt i ulike organer.
 • I enkelte tilfeller påvises ikke økt IgG4, muligens fordi sykdommen er i en mindre aktiv fase eller på grunn av behandlingsrespons.
 •  Vevsprøve er viktig for diagnosen (Ref: Deshpande V, 2012)

Sykdomsutvikling (patogenese)

Infiltrasjon av IgG4-positive plasmaceller og T-lymfocytter i ulike organer. Fører til vevsfibrose, infiltrerende eosinofile celler og oblitererende flebitt. Sklerose beskriver hardheten i affisert organ forårsaket av kollagenavleiring.

Sykdommer som kan være relaterte til høyt IgG4 nivå i serum eller vev

 • Idiopatisk abdominal aortaaneurisme

 • Periaortitt

  • Fibrinøst inflammatorisk vev rundt store arterier. Hos ca 40% påvises høy IgG4 i serum. Oftest abdominalaorta og arteriae iliaca communes. Utvikling til retroperitoneal fibrose forekommer
 • Inflammatorisk pseudotumor i lunge

  • Etiologi: Ukjent
  • Prevalens/Insidens: Sjelden. Flest beskrivelser fra Asia. Begge kjønn, men hyppigst hos eldre menn
  • Klinikk: Kan ramme ett organ (lunge), men oftest flere (eks autoimmun pankreatitt + en eller flere andre skleroserende tilstander).
  • Godartet Lungetumor
  • Lab: Økt IgG4 i serum og økt IgG4/IgG-ratio. Hypokomplemetemi med redusert C4 forekommer (ofte da økt IgG1)
 • Skleroserende mediastinitt (Mediastinal fibrose)

  • (Isolert: ”Idiopatisk isolert mediastinal fibrose” som er ekstremt sjelden) eller sammen med retroperitoneal fibrose
  • Symptomer og funn: Generelt nedsatt almenntilstand og høye inflammasjonsparametere
  • Diagnose: HRCT av lunger
  • Biopsi vil vise store, fortykkede lag av kollagen evt også inflammatoriske celler i periferien
 • Retroperitoneal fibrose

  • Medfører ofte avklemning av uretre og dermed urologisk utredning
  • Aldersgruppen 0-60 år. 80% rapporterer smerte til flanke,abdomer eller korsrygg
  • Diagnose ved angiografisk påvist periaorta fortykkelse
  • Differensialdiagnose: Aterosklerose, Kjempecellearteritt og Takayasus arteritt (fortykkelse av selve karveggen og andre predilekssjonssteder som aortabue og dens grener)

Eksokrine kjertler (inklusiv spyttkjertler)

 • Hevelse i øye (lakrimal-), submandibular– og parotisglandler. Histologisk massiv inflitrasjon av mononucleære celler

Gastrointestinale IgG4 relaterte sykdommer

Andre IgG 4 relaterte sykdommer

Kriterier for diagnose

Feil diagnose (lignende tilstander/ differensial diagnoser)

 • Verken kliniske funn, blodprøver, vevsprøve eller radiologiske funn alene utelukker annen godartet eller ondartet sykdom. En kritisk vurdering også av sykdomsforløpet kan være avgjørende. Nedenfor er et lite utvalg av lignende sykdommer

Forskjell fra Sjøgrens syndrom

IgG4-relatert sykdom:

  1. Prevalens lik for menn og kvinner (Sjøgrens er mye vanligere blant kvinner (10:1)
  2. Ikke abnorm tretthet
  3. Betydelig forstørret tåre- og spyttkjertler, men mild mundtørrhet (xerostomi) og øyetørrhet (xerophalmi).
  4. Oftere komplikasjoner som autoimmun pancreatitt
  5. Økt nivå av IgG4 og IgG4+plasmacelleinfiltrasjon
  6. Ikke økt aSSA/B antistoff i blodprøve
  7. Bedre steroidrespons sammenlignet med Sjøgrens
  8. Histologiske forskjeller: IgG4+ plasmacelleinfiltrasjon er ikke typisk for SS.
  9. IgG4 responderer bra på steroider (ikke Sjøgrens)

Behandling

 • Perorale kortikosteroider (initialt Prednisolon 30mg/dag – 0,6mg/kg/dag med reduksjon over 3-6 måneder til 5 mg/d) har god effekt hos de fleste.
 • Plasmablast-nivået kan følges og brukes som mål på behandlingsresons
 • Ved residiv er supplerende immundempende behandling aktuelt

Prognose

Residiv kommer oftest i tidligere affisert organ. Ingen langtidsstudier foreligger. Malignt lymfom ved dakryoadenitt og cancer pancreatis etter autoimmun pankreatitt er rapportert.

Litteratur

Pasientinformasjon her