IgG4 sykdom (detaljert informasjon)

Share Button

IgG4 relaterte sykdommer (Hyper-IgG4 sykdommer) ICD-10 M35.5

Spesiell informasjon (tiltenkt helsepersonell)

Illustrasjon; Affiliation: Department of Internal Medicine, Tokyo Metropolitan Komagome Hospital, Tokyo Japan.

Innhold

Definisjon og kjennetegn på IgG4 relatert sykdom

IgG4-relatert sykdom er en residiverende immun-mediert fibroinflammatorisk tilstand som danner vevsdestruerende, indurerte benigne tumorer i ulike vev. Økt mengde IgG4 i serum kan påvises hos 60-70% i aktiv sykdomsfase (Ref Deshpande V, 2012).

Forekomst

 • Sykdomsforekomsten i befolkningen er ennå ukjent
 • Ca 5% av befolkningen har forhøyet immunglobulin IgG4 i blodserum, men er uten betydning for helsen hos de aller fleste
 • Noe vanligere blant kvinner
 • Alle aldere
 • Økt IgG4 forekommer også ved infeksjoner, autoimmune sykdommer og kreft. Menn, oftest middelaldrende (50-60 år), angripes 5 ganger hyppigere enn kvinner.

Kliniske kjennetegn

IgG4 relatert sykdom kan affisere nesten et hvert organ og sykdomsbildet er derfor forskjellig. Enkelte kjennetegnetegn går imildertid igjen:

Sykdomsårsak

Ukjent, men når sykdommen er startet, infiltrerer IgG4-positive plasmaceller ulike vev

Blodprøver

 • Oftest høy serum IgG4 > 2,8 g/L (referanseområde 0,03-2,010 g/L)
  • Svært høye nivå er mest typisk
 • Noen kan ha normale IgG4 nivåer i serum, men forhøyet IgG4 i vev (biopsi) forventes å foreligge når sykdommen er aktiv
 • Normale IgG4 nivå kan ses dersom sykdommen er i et inaktivt, fibrose-stadium
 • Høy IgG4/IgG ratio i serum. IgG4utgjør > 10% av IgG totalt i serum
  • Normalt utgjør IgG4 mindre enn 5 % av alt IgG (ref. 6,1-15,7g/L)
 • Måling av plasmablaster (umodne plasmaceller) (i antall pr ml) ved Immunologisk lab, OUS (flow-cytometrisk analyse av B-celle populasjonen). Angi IgG4 relatert sykdom under “Kliniske opplysninger”.
  • Mer enn 900 plasmablaster/ml tyder på IgG4 relatert sykdom, men er ikke diagnostisk alene. Referanseverdier fra friske kontroller: median 94, range 1-653/mL.
 • Ikke nødvendigvis høy SR eller CRP
 • Ikke spesielle utslag i antistoffprøver
 • Mer om Immunglobuliner her

Biopsi/vevesprøver

 • “Storiform” (ekehjul-formet”) -fibrose
 • Lymfoplasmatiske, tette celleinfiltrater med økt andel IgG4+ plasma celler uten granulomer eller nekrotiserende vaskulitt
 • Oblitererende flebitt (veneaffeksjon)
 • Lett økt antall eosinofile
 • IgG4 utgjør ved IgG4 sykdom >40% av totalt IgG, men ulikt i ulike organer.
 • I enkelte tilfeller påvises ikke økt IgG4, muligens fordi sykdommen er i en mindre aktiv fase eller på grunn av behandlingsrespons.
 •  Vevsprøve er viktig for diagnosen (Ref: Deshpande V, 2012)

Storifom (Ekehjulmønster) fibroseformasjon ved IgG4 sykdom. Affiliation: Department of Urology, University of Kansas Medical Center, 3901 Rainbow Boulevard, MS 3016, Kansas City, KS 66160, USA.

Sykdomsutvikling (patogenese)

Infiltrasjon av IgG4-positive plasmaceller og T-lymfocytter i ulike organer. Fører til vevsfibrose, infiltrerende eosinofile celler og oblitererende flebitt. Sklerose beskriver hardheten i affisert organ forårsaket av kollagenavleiring

Sykdommer som kan være relaterte til høyt IgG4 nivå i serum eller vev

 • Idiopatisk abdominal aortaaneurisme

 • Periaortitt

  • Fibrinøst inflammatorisk vev rundt store arterier. Hos ca 40% påvises høy IgG4 i serum. Oftest abdominalaorta og arteriae iliaca communes. Utvikling til retroperitoneal fibrose forekommer
 • Inflammatorisk pseudotumor i lunge

  • Etiologi: Ukjent
  • Prevalens/Insidens: Sjelden. Flest beskrivelser fra Asia. Begge kjønn, men hyppigst hos eldre menn
  • Klinikk: Kan ramme ett organ (lunge), men oftest flere (eks autoimmun pankreatitt + en eller flere andre skleroserende tilstander).
  • Godartet Lungetumor
  • Lab: Økt IgG4 i serum og økt IgG4/IgG-ratio. Hypokomplemetemi med redusert C4 forekommer (ofte da økt IgG1)
 • Skleroserende mediastinitt (Mediastinal fibrose)

  • (Isolert: ”Idiopatisk isolert mediastinal fibrose” som er ekstremt sjelden) eller sammen med retroperitoneal fibrose
  • Symptomer og funn: Generelt nedsatt almenntilstand og høye inflammasjonsparametere
  • Diagnose: HRCT av lunger
  • Biopsi vil vise store, fortykkede lag av kollagen evt også inflammatoriske celler i periferien
 • Retroperitoneal fibrose

  • Medfører ofte avklemning av uretre og dermed urologisk utredning
  • Aldersgruppen 0-60 år. 80% rapporterer smerte til flanke,abdomer eller korsrygg
  • Diagnose ved angiografisk påvist periaorta fortykkelse
  • Differensialdiagnose: Aterosklerose, Kjempecellearteritt og Takayasus arteritt (fortykkelse av selve karveggen og andre predilekssjonssteder som aortabue og dens grener)

i bi

Illustrasjon: IgG4 sykdom i bihule mot øye Affiliation: Department of Radiology, Christian Medical College, Vellore, Tamil Nadu, India

Eksokrine kjertler (inklusiv spyttkjertler)

 • Hevelse i øye (lakrimal-), submandibular– og parotisglandler. Histologisk massiv inflitrasjon av mononucleære celler

Gastrointestinale IgG4 relaterte sykdommer

Andre IgG 4 relaterte sykdommer

Kriterier for diagnose

Diagnosen

 1. Påvist suspekt, indurert hevelse (klinisk, MR, CT eller intraoperativt)
 2. IgG4 nivå i plasma og IgG4/IgG >10%
 3. Plasmablaster (antall pr ml) er økt ved Flow-cytometri av B-lymfocytter
 4. Biopsi
 5. PET/CT for å kartlegge utbredelse
 6. Utelukke annen sykdom (Differensialdiagnoser)

Sikker diagnose: 2+6 eller 4

Feil diagnose (lignende tilstander/ differensial diagnoser)

 • Verken kliniske funn, blodprøver, vevsprøve eller radiologiske funn alene utelukker annen godartet eller ondartet sykdom. En kritisk vurdering også av sykdomsforløpet kan være avgjørende. Nedenfor er et lite utvalg av lignende sykdommer
 • IgG4 øker ved inflammatoriske tilstander (Vaskulitt, Systemiske bindevevssykdommer, med flere)
 • Castleman’s sykdom: Kjempe -lymfeknute- hyperplasi i mediastinum.
 • Histocytose
  • Vevsprøve kan være nødvendig for å skille tilstandene
 • Sarkoidose
  • Vevsprøve kan være nødvendig for å skille tilstandene
 • Lymfom
 • Idiopatisk plasmacelle lymfadenopati (IPL).
  • Høy IgG4 gammaglobulinemi og IgG4 plasma celle infiltrasjon med fibrose og sklerose i begge disse tilstander. Serologisk sees imidlertid også økt IL-6, noe som ikke er typisk ved IgG4 relatert sykdom
  • IgG4/IgG+ celler ratio >50% er uvanlig ved Castleman og IPL.
 • Peyronies sykdom (skjev penis) kan også forårsakes av skader
 • Forskjell fra Sjøgrens syndrom

  IgG4 relatert sykdom:

  • Prevalens lik for menn og kvinner (Sjøgrens er mye vanligere blant kvinner (10:1)
  • Ikke abnorm tretthet
  • Betydelig forstørret tåre- og spyttkjertler, men mild mundtørrhet (xerostomi) og øyetørrhet (xerophalmi).
  • Oftere komplikasjoner som autoimmun pancreatitt
  • Økt nivå av IgG4 og IgG4+plasmacelleinfiltrasjon
  • Ikke økt aSSA/B antistoff i blodprøve
  • Bedre steroidrespons sammenlignet med Sjøgrens
  • Histologiske forskjeller: IgG4+ plasmacelleinfiltrasjon er ikke typisk for SS.
  • IgG4 responderer bra på steroider (ikke Sjøgrens)

Behandling

 • Perorale kortikosteroider (initialt Prednisolon 30mg/dag – 0,6mg/kg/dag med reduksjon over 3-6 måneder til 5 mg/d) har god effekt hos de fleste
 • Plasmablast-nivået kan følges og brukes som mål på behandlingsresons
 • Ved residiv er supplerende immundempende behandling aktuelt

Oppfølging

 • Dersom manifestasjonen hovedsakelig er i ett organ, er spesialist på område best egenet for monitorering og kontroll.
 • Ved multi-organ manifestasjon følger revmatolog med erfaring fra IgG4-relaterte sykdommer opp i samarbeid med fastlege så lenge aktiv behandling er nødvendig.
 • I Oslo følger Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet opp mange av pasientene

Prognose

Residiv kommer oftest i tidligere affisert organ. Ingen langtidsstudier foreligger. Malignt lymfom ved dakryoadenitt og cancer pancreatis etter autoimmun pankreatitt er rapportert.

Litteratur

Pasientinformasjon, generell omtale her

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden