Eosinofil Granulomatøs Polyangiitt (EGPA)

Share Button
Churg-Strauss syndrom

EGPA / Churg-Strauss vaskulitt syndrom kjennetegnes ved astma og allergi. Hud, lunge og andre organer angripes. EGPA med symptomer fra huden over mange år. Medhekar SV, 2012. CC BY NC SA 3.0

Churg-Strauss vaskulitt (CSV), Eosinofil granulomatøs polyangiitt (EGPA), ICD-10: M30.1

Stikkord

Astma / lungesymptomer, feber, nevropati. Betennelsesprøver og eosinofile leukocytter, IgE i blodprøver. MPO / PR3 -ANCA antistoff hos noen.

Definisjon

Eosinofil Granulomatose med polyangitt (EGPA, Eosinofil Granulomatøs polyangiitt, Churg-Strauss vaskulitt, CSV,) er en sjelden blodårebetennelse (vaskulitt) som angriper små og mellom-store blodårer i forskjellige organer. EGPA regnes til gruppen av ANCA-vaskulitt, selv om ANCA i blodet bare påvises hos færre enn halvparten (MPO-ANCA hos 30-40%). Symptomer fra lunger og hud er vanligst. Noen tilfeller forløper ganske mildt, mens andre kan ha alvorlige komplikasjoner. Typisk er en mangeårig forhistorie med astma og allergi som har blitt verre. Symptomer fra hud og nerver er vanlig når sykdommen er aktiv. Sykdommen anbefales utredet, behandlet og fulgt opp i samarbeid med spesialist-avdeling (referanse: EULAR; Yates M, 2016). I Oslo behandles pasienter ved Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet eller ved andre spesial-avdelinger, avhengig av hvilke organ-manifestasjoner som er mest kompliserende. Prognosen er betydelig bedret etter at behandling med Prednisolon og immundempende medikamenter ble innført.

Forekomst

Nye tilfeller er 0,3-3,9 pr million innbyggere pr år. EGPA/Churg-Strauss syndrom utgjør ca. 10% av de systemiske vaskulitt-sykdommene. EGPA defineres som en sjelden sykdom. I NOSVAR -registeret ved Rikshospitalets revmatologiske seksjon er 44 pasienter med Churg-Strauss syndrom registrert pr 2019.

Diagnose

Sykdommen kan deles inn i tre faser:

 1. Oftest foreligger astma, allergisk snue (rhinitt) eller KOLS i flere år (prodromalt stadium)
 2. Etter noen år kan blodprøver vise økende antall eosinofile (hvite) blodlegemer (eosinofilt stadium)
 3. Vaskulitt-sykdommen bryter ut og kan skade flere organer (se nedenfor) (Vaskulitt stadium). Det er da ofte gått mange år fra første stadium

Symptomer og Undersøkelsesfunn

EGPA i lunger

EGPA, Churg-Strauss vaskulitt med lunge-manifestasjoner og typisk vevsprøve med eosinofile hvite blodlegemer. Effekt av behandling. Umeda A, Yamane T, Takeuchi J, Imai Y, Suzuki K, Yumura W – Respirol Case Rep (2014). CC BY NC ND 3.0

Lunger

Hele 95% av dem som får sykdommen har kjent astma. Denne luftveis-sykdommen kan ha vart i 8-10 år, ofte med forverring før sykdomsutbruddet. Hoste kan være ett av symptomene

Churg-Staruss

EGPA med symptomer fra huden over mange år. Medhekar SV, 2012. CC BY NC SA 3.0

Hud

De fleste får symptomer fra huden

 • Symptomene varier og kan være små røde prikker/blodårer (petekkier), røde flekker (makler), eller lett rødhet (erythem)
 • Noen får knuter som en kan føle under huden, oftest strekksiden av underarmer og legger. Vevsprøve vil da vise granulomer

Nese/slimhinner/ører

 • Kronisk allergisk snue, tett nese og hyppige ørebetennelser over lang tid forekommer hos70-80%
 • Svekket smak og luktesans
 • Tiltakende symptomer før utbrudd av vaskulitt er vanlig

Nerver

Ved aktiv sykdom angripes nervesystemet i hele 3 av 4 tilfeller

 • Årsaken er revmatisk betennelse i blodårer som skal forsyne nerver
 • Nummenhet (parestesier) og smerter langs nerven for eksempel i ett ben eller en arm, på begge sider i noen tilfeller
 • Lammelser oppstå hvis sykdommen får utvikle seg
 • Det er også beskrevet tilfeller med slag, men dette er en sjelden komplikasjon

Mage og tarm

Magesmerter, diare (eosinofil gastroenteritt) eller mage-tarm blødninger kan påvises hos opptil 1/3

Nyrer

Betennelse i nyrevevet (fokal segmental glomerulonefritt) er sjeldnere enn ved Granulomatøs polyangiitt (GPA, Wegeners Granulomatose), men påvises likevel hos mer enn 20%, særlig blant dem som har ANCA-antistoff (MPO, PR3) i blodprøver

 • Urinprøver kan vise proteiner og blod som tegn på glomerulonefritt
 • Enkelte får redusert nyrefunksjon / nyresvikt
 • Høyt blodtrykk forårsaket av nyrebetennelsen er ikke uvanlig (opptil 29%)
 • Nyrebiopsi (vevsprøve) kan avklare graden av alvorlighet som kan være avgjørende for valg av behandling

Hjertet

Forskjellige deler av hjertet kan angripes, ofte uten store symptomer

 • Hjertemuskelen (myokarditt)
 • Hjerteposen. (perikarditt)
 • Koronararterier (hjerteinfarkt)
 • Hjerteklaffer (hjertesvikt)
 • Hjerte-manifestasjoner, særlig rytmeforstyrrelser kan være alvorlige, slik at symptomer må utredes
 • Referanse: Brucato A, 2015

Blodprøver

Når sykdommen er aktiv finner en ofte et økt antall hvite blodlegemer i form av eosinofili (5-9000 mcL), høy blodsenkningsreaksjon (SR), høy CRP, lav blodprosent (hemoglobin), tegn til allergi (IgE)

Churg-Strauss vaskulitt

EGPA. Vevsprøve her viser Leukocytoklastisk vaskulitt. Ofte påvises også økt antall eosinofile celler. Medhekar SV, 2012. CC BY NC SA 3.0

Vevsprøve (biopsi)

For å sikre diagnosen er vevsprøve fra ett organ ønskelig (lunge, nervus suralis, muskel, nyre, lymfeknute).

Kriterier for diagnosen (ACR 1990)

Diagnosen baseres på symptomene i sykdomsforløpet, resultater av undersøkelser og vevsprøve. Blodprøver med utslag i ANCA (MPO/PR3) styrker funnene. I forskningsstudier benyttes ofte kriterier for å definere sykdommen:

 • Minst 4 av følgende:
  • 1. Astma
  • 2. Blod med eosinofili (>10% av leukocyttene)
  • 3. Nerveaffeksjon (mono- eller polynevropati)
  • 4. Migrerende lungeinfiltrater
  • 5. Forandringer i bihuler
  • 6. Vevsprøve med eosinofili

Referanse: Masi AT, 1990

Feil diagnose (lignende tilstander / differensialdiagnoser)

Fem faktorer som kan øke alvorlighetsgraden (Fem-faktor-score)

 1. Alder over 65 år
 2. Hjertesykdom
 3. Mage-tarm systemet er angrepet
 4. Redusert nyrefunksjon med kreatinin over 150 i blodet
 5. Fravær av manifestasjoner i øvre luftveier (øre, nese, bihuler, luftrør)

Behandling

Før behandlingen starter

Det er viktig å være oppklart om sykdommen, behandlingsmålet, og om bivirkninger som kan oppstå

 • Risiko for infeksjoner øker under behandlingen
  • Andre årsaker til redusert immunforsvar kartlegges (sykehistorie, blodprøver med antall hvite blodlegemer, immunglobulin / IgG)
  • Vaksiner for beskyttelse mot influensa og pneumokokker (lungebetennelse) er aktuelt ved flere av medikamentene
  • Latente infeksjoner som tuberkulose (Tbc)hepatitt B og HIV utelukkes ved blodprøver
 • Sykdomsaktivitet og eventuell organskade registreres med tanke på senere sammenligning for å kunne vurdere effekt av behandlingen
 • Medikamenter som brukes utenfor godkjent indikasjon (utprøvende behandling) kan være et godt valg i enkelte tilfeller. Behandlingen kan da tilsi behov for spesiell registrering av virkning og eventuelle bivirkninger

Medikamenter

Symptomer som er begrenset til nese, ører eller lunger, kan initialt behandles utelukkende med Prednisolon, men ved grundig vurdering oppdages ofte mer utbredt sykdom som trenger tilleggsbehandling (vennligst se nedenfor)

Induksjons-behandling

 • Dosen av Prednisolon er avhengig av kroppsvekt, vanligvis 0.5-1,0 mg/kg/døgn i nedtrappende doser over et par måneder, avhengig av behandlingsrespons og eventuelle bivirkninger
 • Ved alvorlige organ-manifestasjoner velges ofte intravenøst kortison som metyl-prednisolon (Solu-Medrol) de første dagene, for eksempel 1000mg i tre påfølgende dager
 • Ved manglende behandlingsrespons, dersom flere organer er angrepet, “Fem-faktor-score” (vennligst se ovenfor) er over 2 eller mer alvorlig forløp for eksempel hvis nerver angripes, gis “induksjons-behandling” med cyklofosfamid (Sendoxan) intravenøst i 3-6 måneder (referanse: EULAR; Yates M, 2016)
 • Rituksimab (MabThera / Rixathon) er et alternativ til Sendoxan (referanse: Mohammad AJ, 2016)

Vedlikeholds-behandling

 • Etter induksjonsbehandlingen (beskrevet ovenfor), følger vedlikeholds-behandling i form av tabletter. Imurel eller Methotrexate mest brukt
 • Alternativ
  • Mykofenolat (CellCept)
  • Rituksimab 500-1000mg hver 6 måned eller ved tegn til sykdoms-aktivitet brukes også (referanse: EULAR; Yates M, 2016).
 • Mange behøver en liten dose Prednisolon (5-10mg/ døgn) i tillegg
 • Vedlikeholdsbehandling opprettholdes ofte over flere år
 • Blant utprøvende behandling er IL-5 hemmere (Nucala, mepolizumab) som har vist effekt i flere rapporter og en placebo-kontrollert studie (referanse: Wechler ME, 2017) og anti-IgE-behandling med omalizumab (Xolair) (anti-IgE) som er biologiske legemiddel

Behandlingen er ofte ganske lik som ved Wegeners granulomatose (GPA), beskrevet her

Tilleggsbehandling mot mulige bivirkninger

Økt risiko for alvorlige infeksjoner (opportunistiske infeksjoner er beskrevet her) kan være et problem ved immundempende behandling av EGPA

 • Vaksiner mot influensa og pneumokokker (lungebetennelse) er viktige forebyggende tiltak
 • Ved Sendoxan eller biologiske medikamenter brukes ofte Bactrim forebyggende mot infeksjon, 2 tabletter 2-3 dager i uken eller 1 tablett daglig

Ved høy dose Prednisolon beskyttes magen mot magesår ofte med et syredempende medikament, for eksempel med Nexium 20mg/døgn, Somac eller tilsvarende

Behandlingsvarighet

Hvor lenge en skal fortsette behandlingen med medikamentene er individuelt forskjellig, avhengig av behandlingseffekt, bivirkninger og eventuelle tilbakefall

 • Prednisolon brukes ofte i 1-1,5 år, i noen tilfeller mye lengre
 • Det anbefales vedlikeholds-behandling minst 2 år etter induksjons-behandlingen er avsluttet (referanse EULAR; Yates M, 2016), men selv etter 4-5 års behandling foreligger risiko for tilbakefall dersom behandlingen avsluttes

Prognose

Sykdommen har en 5-år overlevelse på 70-90% (referanser: Saku A, 2018; Moosig F, 2013) og er sannsynligvis i ytterligere bedring

 • Dødsfall kan relateres til ulike årsaker:
  • Infeksjoner
  • Hjerte-manifestasjoner
  • Nyresvikt
  • Blødninger i mage-tarm eller hjerne
  • Astma-anfall (status astmaticus)
  • Høy Fem-faktor-skår (vennligst se ovenfor)

Guidelines, kalkulatorer og diverse lenker her (EMEUNET)

BVAS-kalkulator (Registrere sykdomsaktivitet)

Utredning, Henvisning og Journalskriving

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden