Nevro-Behcets 4/5 (2)

Share Button

MR av hjerne med Behcets syndrom (pseudotumor). Mohamed C, Pan Afr Med J (2015). CC By 2.0

Nervesystemet & Nevro-Behcets (CNS-affeksjon)

Definisjon

Omtrent 20% med Behcets sykdom kan ha symptomer tydende på at sentralnervesystemet er angrepet. Ca. en av tre har bare en episode, mens de fleste har en kronisk og tilbakevendende tilstand.

Symptomer og undersøkelsesfunn

To hovedformer kan skilles:

1)  Parenchymal form med påvisbare forandringer i sentralnervesystemet (CNS)

a. Hjernestammeforandringer som kan inkludere øyemuskellammelse, hjernenerveutfall, andre lammelser (pareser), lillehjerne- eller pyramide-dysfunksjon

b. Forandringer i hjernevevet (encefalopati), lammelser, sensibilitetstap, kramper, talevansker, kognitiv svikt (hukommelse, adferd, logikk med mer) og psykose

c.  Ryggmargsaffeksjon med bevegelseshemning, redusert sensibilitet, redusert kontroll over urin og avføring

2)  Ikke-parenchymal affeksjon

a. Cerebral venetrombose (OBS! sinusvenetrombose)

b. Intra- eller ekstra-kraniale aneurismer

Utredning

Undersøkelse hos spesialist i nervesykdommer (nevrolog) med ulike tilleggsundersøkelser, inklusiv MR av hjerne og hjernestamme og spinalvæskeundersøkelse fra ryggen kan viste tydelige forandringer ved typiske symptomer.

Behandling

  • En bruker samme immundempende, systemiske behandling som for Behcets sykdom generelt
    • Unntaket er ciclosporin A (Sandimmun) som kan øke problemet i nervesystemet ved Behcets sykdom (referanse: Kötter I, 2006)

Det foreligger (pr 2019) ingen randomiserte, kontrollerte studier, men en rekke medikamenter er rapportert å ha effekt. Disse inkluderer azathioprin (Imurel), metotreksat, mykofenolat (CellCept), cyclofosfamid (Sendoxan) og biologisk behandling med TNF-hemmere (infliksimab, adalimumab) og rituksimab (MabThera/Rixathon).

Litteratur

Behcets sykdom (Vaskulitt.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden